026-32532264

نحوه شرکت در مسابقات جهانی در ایران

1397/6/17

فوکیا دارای یک انجمن مستقل میباشد که در فدراسیون های ژاپن به ثبت رسیده  و بیش از 12 کشور دنیا عضو این انجمن بوده و در مسابقات شرکت میکنند.
در ژاپن مسابقات این رشته حتی در مدارس و دانشگاه ها برگزار میشود.
برای شرکت در مسابقات کشوری و یا جهانی هنرجو باید دارای دان یک باشد و پس از تایید مربی مربوطه برای شرکت در مسابقات جهانی اعزام میشود.
درجات روی سلاح فوکیا نصب میشود و هنگام مسابقه کاور به تن میکنند.
در ایران در حال حاضر میتوانند با هر درجه ای از نینجوتسو در مسابقات شرکت کرده و مدارک قهرمانی دریافت کنند و به عنوان یک استایل در بخش هنرهای فردی میباشد.

 

نام نویسنده اکبر فرجی