026-32532264

قوانین مسابقات فوکیا

1397/6/17

در ادامه فهرستی از تجهیزات مورد استفاده در ورزش فوکیا آورده شده است. همه ی
این تجهیزات مورد تایید انجمن ورزش فوکیای ژاپن هستند.
نی/ لوله
طول : 1200 میلیمتر ± 3 میلیمتر ) 47 اینچ ± 0.39 اینچ(
1000 میلیمتر ± 3 میلیمتر برای کودکان و معلولین
قطر داخلی : 13 میلیمتر ) 0.5 اینچ(
جنس : پلاستیک فایبرگلاس روکش دار ، پلاستیک کربن و ... .
یا )تیر(
طول : 200 میلیمتر ) 7.8 اینچ(
جنس : غشای پلاستیکی و آهن
برچسب ماتو ) برچسب هدف(
شماره های امتیاز : 7 ، 5 ، 3 ، 1 جنس : کاغذ
پایه ماتو ) هدف(
اندازه : 330×330 میلیمتر ) 12.9 ×12.9 اینچ(
جنس : اورتان

 

نام نویسنده اکبر فرجی