026-32532264

اخذ مدرک مربی گری

1397/6/17

برای دریافت مربی گری در انجمن فوکیا هنرجوی محترم باید دارای مدرک دان 3 این رشته باشد و سپس برای شرکت در کلاس های مربی گری اقدام کرده و در صورت قبولی پس از آزمون مدرک مربی گری را دریافت کرده و میتواند اقدام به برگزاری کلاس کند و به هنرجویان آموزش دهد.

نام نویسنده اکبر فرجی