026-32532264

اخذ درجات فوکیا

1397/6/17

دادن آزمون در رده از دان 2 تا دان 5 ، وقفه ای حداقل شش ماهه میان هر دستاورد

نیاز است.

  1. دان 6 :

دارنده ی دان 5 که بیشتر از دو سال است این درجه را به دست آورده ، صلاحیت

شرکت در آزمون دان 6 را دارد.

برنامه و محل آزمون

1. برنامه ی آزمون

رده های کیو : هر زمانی از سال که نیاز باشد.

دان 1 و دان 2 : ماهی یک بار.

دان 3 تا دان 5 : ژانویه ، آپریل ، جولای و اوکتبر ، طبق قاعده ی کلی.

دان 6 : طبق قاعده ی کلی ، جون و نوامبر ، زمانی که هیئت اداری برگزار

میشود.

2. محل آزمون و ممتحن

رده های کیو : آزمون در دفتر مرکزی ، موسسه آموزش ضمن خدمت

Hott“ ” و هر شعبه ی محلی انجمن انجام میشود. یک مربی رسمی باید

شاهد آزمون باشد.

رده های دان : آزمون در دفتر مرکزی ، موسسه آموزش ضمن خدمت

Hott“ ” و هر شعبه ی محلی انجمن انجام میشود. یک عضو هیئت اجرایی

یا عضو کمیته ی انتشار تحصیل و یک عضو کمیته ی آزمون اعتبار باید

شاهد آزمون باشند.

3. اعلام تاریخ آزمون

تاریخ آزمون های کیو در دفتر مرکزی و دفاتر شعب محلی اع م میشوند. ا

تاریخ آزمون های دان مستقیما به خود نامزدها اع م میشوند. ا

24

محتوای آزمون اعتبار

باید از تجهیزات مجاز استفاده شود. نامزد ها باید نی و تیرهای خود را

همراه داشته باشند. در آزمونهای مهارتی ، هر نامزد باید به تعداد معین

شده در مرجع دان- کیو تیر پرتاب کند. در هر دور او باید 5 تیر را در 3

دقیقه پرتاب کند. اگر نامزد امتیاز تعیین شده در مرجع بالا را به دست

آورد ، یک کیو یا دان به رسمیت به او تعلق میگیرد.

در آزمونهای مهارتی ، حرکات پایه باید رعایت شوند.

نام نویسنده اکبر فرجی